אירוח מודול באתר "ביקורת-פנים"
האם היקף ההשקעה בביקורת פנימית בארגון נתון, בהתחשב בנתוניו, גבוה מהממוצע בשוק? נמוך מהממוצע בשוק? כיצד ניתן לקשור בין מאפייני הארגון לבין המשאבים המוקצים לביקורת פנימית בגופים מבוקרים אחרים?מחשבון ביקורת פנימית
להשוואת היקף פעילות ביקורת פנימית
בין ארגונים מבוקרים
מערכת ניסיונית

חישוב היקף ממוצע של משאבי ביקורת פנימית
על בסיס היקף נכסים, סכום הכנסות, ומספר מועסקים

המערכת שלפניך מאפשרת לקבל אומדן של היקף משאבי ביקורת פנימית עבור גוף מבוקר נתון, המשקף את היקף המשאבים המוקצים לביקורת פנימית בגופים מבוקרים נוספים במשק. האומדן המחושב מתבסס על נתונים המוזנים על-ידך המתייחסים לארגון המבוקש, ועל נתונים הנאספים לגבי משאבי ביקורת פנימית בגופים מבוקרים נוספים - ביחס להיקפי נכסיהם, גובה הכנסותיהם, ומספר המועסקים על-ידם. גישת החישוב עליה מבוססת המערכת משקפת עמדה מקצועית וולונטרית, בלתי-מוסמכת ולא-סטטוטורית, ואינה מתאימה בהכרח לנסיבות ספציפיות המאפיינות ארגון נתון. תוצאות החישוב עלולות להיות שגויות, בין היתר, עקב תקלות מערכת, עקרונות חישוב שגויים, נוסחאות חישוב שגויות, נתונים שגויים או לא-עדכניים, וכיסוי חלקי של אוכלוסיית הגופים המבוקרים במשק. לפיכך השימוש במערכת הינו לשיקול דעתם של המשתמש ו/או מקבלי המידע, ובאחריותם הבלעדית. אחריות בלעדית זו של המשתמש ו/או מקבלי המידע כוללת, בין היתר, את אחריותם לשקול את סבירות התוצאה המתקבלת ביחס למאפייני הפעילות המבוקרת, ואת התאמת התוצאה המתקבלת להוות בסיס לקבלת החלטות בדבר הקצאת משאבי ביקורת בגוף המבוקר.

לקבלת אומדן נא להזין את הנתונים הבאים:

סה"כ המאזן (מיליוני ש"ח)
סה"כ הכנסות (מיליוני ש"ח)
מספר מועסקיםלהבהרות בדבר אופן פעולת המערכת, סיבות אפשריות לפערים, או ההשלכה האפשרית של נסיבות ארגוניות ספציפיות, ניתן לפנות אל רו"ח שרון גוטיינר בטלפון 054-4963045


עקרונות פעולת המערכת

ייעוד: מערכת זו מאפשרת לקבל אומדן של היקף משאבי ביקורת פנימית עבור גוף מבוקר נתון, המשקף את היקף המשאבים המוקצים לביקורת פנימית בגופים מבוקרים נוספים במשק (Benchmark). המערכת אינה מספקת הערכה של נאותות היקף המשאבים המוקצה, לא בהתייחס לקבוצה כלשהי של גופים מבוקרים, ולא בהתייחס לגוף מבוקר נתון. כמו כן, המערכת מתייחסת אך ורק לתשומות פעילות הביקורת הפנימית, במונחי שעות. המערכת אינה מתייחסת לתפוקות פעילות הביקורת הפנימית, התלויה בהיקף התשומות המוקצות, ובגורמים נוספים, לא בהכרח מדידים, כגון כישורי המבקר ואופן הפיקוח עליו ע"י ועדת הביקורת (או גוף מפקח מקביל).

תיחום פעילות ביקורת פנימית: האומדן המוצג לגבי היקף שעות ביקורת פנימית מתייחס לפעילות ביקורת פנימית בלבד, בהתאם לחוק הביקורת הפנימית התשנ"ב 1992, לפיכך האומדן אינו כולל פעילויות נוספות, בין שנתמכות ובין שאינן נתמכות ע"י חוק זה, כגון פעילות כממונה על פניות הציבור, בקרה שוטפת, SOX, ניהול סיכונים, ניהול ציות וכדומה.

עקרונות סטטיסטיים: מערכת זו משלבת תחשיבי רגרסיה לינארית על נתוני הקצאת שעות לביקורת פנימית בגופים מבוקרים בישראל, עם נתוני ארגון מבוקש: סה"כ הנכסים, הכנסות שנתיות, ומספר מועסקים. היות ולא נקבעו בישראל היקפים תקניים, חוצי ענפים, לפעילות ביקורת פנימית, היקף המשאבים המוקצים לפעילות זו בגופים מבוקרים מאופיינת בקורלציה נמוכה ובשונות גבוהה. לפיכך המערכת עושה שימוש הן במשתנים סטטיסטיים אשר נמצאו כמובהקים (95%) והן במשתנים אשר לא נמצאו כמובהקים, באופן המביא למינימום את סטיית התקן של התוצאות המתקבלות לעומת גישות חלופיות שנבחנו.  © 2015 כל הזכויות שמורות.